Home
Up

 

Official PayPal Seal

 
 
 

Baudelaire (From More Rosettagrams Page) Clue:

CIPHERTEXT  letter D= plaintext H

 

English

yhi bfvi oi Hmxx
qHm Hhxxhe-mgmy, qHm pHvnqm mxkocv pvam,
qcmawxoil viy kmoxmy, qh kome
Hmc qcvoqhc nzhfnm,
evn oq him xvnq wcol
Hq naoxm nHm qHhflHq qh pxvoa,
nfp
H vn avym nemmq qHm ahcioil hs Hon khen?

V lcmvq nqhim avi chnm xoum v qhemc hi whvcy,
nqhhy vq q
Hm Hmxa viy pxmsq qHm sxhhy zchshfiy:
wfq q
Hm pvxa Hmch, xmvioil hi Hon nehcy
lvrmy wvpu, viy ehfxy ihq hssmc him xhhu chfiy.

French

yhi bfvi vfj mismcn
sconnhiiviq nhfn nhi ymfox, xv p
Hvnqm mq avolcm mxkocm,
zomn ym x'mzhfj zmcsoym mq tfo sfq nhi vaviq,
nmawxvoq xfo cmpxvamc fi nfzcmam nhfcocm
hf wcoxxvq xv yhfpmfc ym nhi zcmaomc nmcamiq.

Qhfq ychoq yvin nhi vcafcm, fi lcviy
Hhaam ym zomccm
nm qmivoq v xv wvccm mq phfzvoq xm sxhq ihoc,
avon xm pvxam
Hmchn, phfcwm nfc nv cvzomcm,
cmlvcyvoq xm noxxvlm mq lm yvolivoq comi khoc